Menu
BgBowling

Правила за статута на спортистите аматьори и на професионалните спортисти, за придобиването, прекратяването и отнемането на състезателните права на спортистите

PDF

  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Настоящите правила регламентират картотекирането и регистрацията на състезателите по боулинг и трансфера на състезателните им права.

2. Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права за определено физическо лице, придобиващо статута на спортист.

3. Регистрацията на състезателите е задължителен процес за спортния клуб, който картотекира състезатели.

4. “Спортистите – аматьори по боулинг” са лица, които провеждат системна тренировъчна и състезателна дейност, но за тях това не е основна професия

5. “Професионалистите – спортисти по боулинг”, са лица, за който спортът боулинг е основна професия и извършват тренировъчна и състезателна дейност по договор срещу възнаграждение.

6. Състезателни права са съвкупност от правото на спортиста да участва в тренировъчната и спортно-състезателната дейност на клуба по боулинг, както и свързаните с това имуществени и неимуществени права.

7. Трансфер на състезател по боулинг е нормативно регулиран акт за промяна в клубната принадлежност и на състезателните му права.

  1. СТАТУТ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ.

1. Само редовно картотекирани състезатели на Българска боулинг федерация /ББФ/ имат право да участват в състезания от Годишния спортен календар на ББФ в България и в турнири на Световната, Европейската и Балканската федерации по боулинг. В държавни, европейски, световни и други международни първенства и състезания по боулинг участват само български граждани. Участието на картотекирани във федерацията състезатели в състезания на други организации става с писмено разрешение от ББФ.

2. Задължения на състезателя по боулинг:

2.1. Да спазва принципите, установени в Европейската харта за спорта, Етичния кодекс за спорта, Конвенцията за насилието и лошото поведение.

2.2. Да не употребява допингови средства и да прилага допингови методи в тренировъчната и състезателната дейност с цел повишаване спортните си постижения.

2.3. Да спазва спортната етика и да опазва престижа на спорта боулинг.

2.4. Да спазва общозадължителните актове на ББФ, уреждащи участието в тренировъчната и в състезателната дейност по боулинг на всички равнища.

3. Състезателят по боулинг има право:

3.1. На защита на здравето, на моралната и на физическа неприкосновеност.

3.2. На защита от експлоатация за политически, комерсиални и финансови интереси, от вредни и унизителни действия.

3.3. На награди и специална помощ в тренировъчната и състезателната дейност.

3.4. Да участва в състезания по боулинг.

3.5. На средства за покриване на разходите по участие в тренировъчната и на състезателната дейност.

  1. КАРТОТЕКИРАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ, СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА И ТРАНСФЕР НА СЪСТЕЗАТЕЛИ

1. По предложение на спортните клубовете, ББФ предоставя състезателни права и картотекира състезатели по боулинг, които са български граждани.

2. Картотекирането на състезателите е задължителен акт, чрез който те получават състезателни права за срок от една спортно-състезателна година. Клубовете ежегодно предлагат спортисти за картотекиране от 1 до 20 Септември, заедно с подновяването на картотеките на спортните клубове. След тази дата може да бъдат картотекирани състезатели по всяко време след предварителна заявка.  Картотекирането вследствие осъществено преотстъпване или трансфер се извършва целогодишно.

3. Редовно картотекирани състезатели в ББФ могат да се състезават само от името на спортния клуб, който е заплатил в срок членския си внос към федерацията.

 4. Клубовете ежегодно предлагат състезатели за картотекиране по утвърден от Управителния съвет /УС/ на ББФ образец, който предоставя следната информация:

4.1. Състезатели, картотекирани предходната спортно-състезателна година. Секретарят на ББФ, съвместно с отговорника по картотеката от УС сверява еднаквостта на старата и новата картотека, одобрява и заверява.

4.2. Състезатели, които не са картотекирани предходната спортно-състезателна година. Секретарят на ББФ, съвместно с отговорника по картотеката от УС проверява самоличността и издава нова картотека.

4.3. Преотстъпване или трансфер на състезател. Секретарят на ББФ, съвместно с отговорника по картотеката от УС проверява самоличността, както и договора за преотстъпване или трансфер, подписан от Председателите на двата клуба и след констатиране на редовността им картотекира отново състезателя.

5. Председателите на спортните клубове представят в ББФ или изпращат на официалната електронна поща на ББФ списък на състезателите за картотекиране, съдържащ: трите имена, година, месец и дата на раждане, снимка паспортен формат. ББФ има право да поиска представяне и на лична карта за удостоверяване на самоличност. Представя се документ за платена сума за картотекиране или тя се заплаща на място.

5.1. Таксата за картотекиране е 60 лв. за състезател от 1 септември до 31 януари и 30 лв. след 1 февруари. При преотстъпване – 60 лв. 

5.2. Всички състезатели, които са ученици, заплащат такса за картотекиране в размер на 10 лв. от 1 септември до 31 януари и 5 лв. след 1 февруари. При преотстъпване – 10 лв.

5.3. Всички състезатели, които са студенти и до 30-годишна възраст, заплащат такса за картотекиране в размер на 30 лв. от 1 септември до 31 януари и 15 лв. след 1 февруари. При преотстъпване – 30 лв.

5.4. Таксата за картотекиране може да бъде променяна от УС на ББФ за следваща година.

6. Председателите на клубовете носят отговорност за достоверността на подадените данни.

7. Клубовете нямат право да задържат състезателните права на състезател по боулинг повече от една спортно-състезателна година .

8. По предложение на спортните клубовете, ББФ може да картотекира и състезатели по боулинг, които са граждани на други държави – членки на Европейския съюз, на страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, както и чужденци, пребиваващи в Република България на законно основание за срок не по-кратък от 6 месеца. Необходимо е представяне на съответни удостоверяващи документи. Тези състезатели имат право на участие на състезания от Годишния спортен календар, с изключение на Държавните първенства.

9. Спортни клубове, които са членове на ББФ, могат да предлагат за картотекиране спортисти, заплатили клубния си членски внос в следните случаи:

9.1. При наличие на писмено заявление до спортния клуб от спортиста за първоначално картотекиране.

9.2. При наличие на молба за преотстъпване или трансфер на състезателни права.

10. Лице на възраст под 18 години може да бъде картотекирано от клуб като състезател по боулинг, при спазване на разпоредбите на чл. 3 и 4 от Закона за лицата и семейството.

11. При смяна на клубна принадлежност се извършва картотекиране в новия клуб и регистрация на състезателя.

12. Състезателните права, произтичащи от картотекирането, се прекратяват:

12.1. По взаимно съгласие на страните.

12.2. При писмено изразено желание на картотекираното лице пред ББФ.

12.3. С изтичане на срока на картотекиране.

12.4. При смърт или поставяне под пълно запрещение на картотекираното лице.

12.5. При заличаване на регистрацията на клуба.

12.6. При налагане на наказание, с решение от Общото събрание или Управителния съвет на ББФ при дисциплинарни или други провинения на лицето.

13. Състезателните права на спортистите професионалисти се упражняват за срока на договора, а за спортистите аматьори за срока на картотекирането.

14. Състезателят има право на преотстъпване в друг клуб еднократно през спортно-състезателната година. Регистрацията на състезателите се извършва от ББФ по заявка от клуба, към който е картотекиран състезателя и включва следното:

14.1. Представят се следните документи: актуална снимка паспортен формат; декларация с лични данни; списък по утвърден образец; молба или писмено съгласие за получаване на състезателни права от родител или настойник за лицата под 18 години, както и такса за преотстъпване към ББФ, в размер на 60 лв. за възрастен, 10 лв. за ученик или 30 лв. за студент под 30-годишна възраст.

14.2. Заплатен годишен членски внос от клуба, към който се преотстъпва състезателя.

14.3. Данните се записват в компютърната картотека под пореден номер, а документите се завеждат в архива на ББФ.

14.4. Издава се състезателна карта по утвърден образец.

14.5. При регистрация на състезател, променил клубната си принадлежност, старата състезателна карта се връща и се завежда в архива на ББФ.

15. На всички състезания по боулинг, редовността на състезателите се установява от състезателната карта, издадена от ББФ.

16. Отборите на спортните клубове могат да участват в състезания само ако всички състезатели саредовно картотекирани и регистрирани.